top of page

הקרנה פרטית - הסרט דנקירק

בחודש יולי 2017 ייצא לאקרנים הסרט דנקירק שמתאר את סיפור פינוי הכוחות הבריטיים מחופי צרפת הפינוי מחופי יוון דומה במובנים רבים לפינוי מדנקירק ושונה ממנו באופן משמעותי בסקר זה נבקש לדעת מי מעוניין להצטרך להקרנה פרטית של הסרט והיכן תאריך ההקרנה השעה והמיקום ייקבעו לפי תשובותיכם ובהתאם לזמינות בתי הקולנוע וימסרו בהמשך

מצ"ב הקישור להרשמה

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMmwpp-VUZIdz6ESBVJwjXQQQmlrIirDCr5rZoAUKAn5mp9A/viewform

bottom of page