top of page

גילוי נאות

אם חלילה מוצאים את עצמם מי מבין בני המשפחות, או בעלי עניין אחרים נפגע מפרסום כזה או אחר באתר ומבקש להסירו או לתקנו, נבקשכם לפנות אלינו במייל ואנו נדאג לתיקון הנדרש.

כמו כן, בכל מקרה של זיהוי לא נכון של אחד החיילים, של זיהוי חסר שביכולתכם להשלים, קרדיט חסר או חלילה טעות היסטורית שביכולתכם להוכיח  – נודה לכם למשלוח מייל אלינו עם הפרטים המתאימים ואנו מבטיחים לדאוג לתיקון המבוקש.

טעויות שכאלו, אם ישנן, נעשו בתום לב ולא מתוך כוונה לפגוע. טעויות שכאלו יתוקנו ככל שיועברו לעיונינו.

לתשומת ליבכם: טעויות היסטוריות לא יתוקנו וירשמו כתיקון . לדוגמא: רבים מהשבויים ציינו כי הימלר ביקר במחנה השבויים הזמני בקורינת. עובדה זו הוכחה היסטורית כלא נכונה. אי לכך, ככל הניתן, נתון שכזה לא יפורסם באתר כמידע נכון על אף שנמסר על ידי השבויים.

bottom of page