top of page

לקריאה נוספת

מחקרים וכתיבה אקדמית:

1. תולדות ההתנדבות, כרך א': ההתנדבות ומקומה במדיניות הציונית והיישובית 1942-1939 - יואב גלבר , הוצאת יד יצחק בן צבי ירושלים תשל"ט

2. תולדות ההתנדבות, כרך ב': המאבק לצבא עברי - יואב גלבר, הוצאת יד יצחק בן צבי ירושלים תשמ"א

3.תולדות ההתנדבות, כרך ג': נושאי הדגל – שליחותם של המתנדבים לעם היהודי - יואב גלבר הוצאת יד יצחק בן צבי ירושלים תשמ"ג

4.  תולדות ההתנדבות, כרך ד': בין בריטים ערבים וגרמנים - יואב גלבר הוצאת יד יצחק בן צבי ירושלים תשמ"ד

5.  השבויים הארצישראליים בשבי הגרמני – יואב גלבר – מתוך אתר האינטרנט של יד ושם

6.  דע – תולדות הישוב – ההתנדבות לצבא הבריטי במלחמת העולם השניה – יואב גלבר – מרכז ההסברה שירות הפרסומים התשמ"ד

עדויות החיילים/שבויים:

7. שלושה שברחו – פרקי שבי ביוון ובגרמניה– אהרון ירושלמי , הוצאת תל אביב עיינות תשי"ז

8. בריחתי מן השבי – פריץ יורדן – סדרת לוחמים , הוצאת הקיבוץ המאוחד תשמ"ג

9.  מן השבי הגרמני – מכתבים ורישומים – שמעון הכהן, ספריה "מן המוקד" – הוצאת "עם עובד" תל אביב תש"ג

10. מבעד לצללים – שמעון הכהן, מודפס בישראל חיפה 1967 אהרון לוי ושות' – דפוס לביא

11. בכבלי השבי - יומנו של חייל עברי בשבי הנאצים 1940-1945– שלמה סלע (סלודש)  ,נדפס במפעלי תרבות וחינוך בע"מ בסיוע ארגון פדויי השבי

12. בראש מורם – חיילים ארצישראליים בשבי הנאצי -  יוסף אלמוגי – משרד הביטחון - ההוצאה לאור תש"ן

13. בעובי הקורה – יוסף אלמוגי – ספרי ידיעות אחרונות/הוצאת עידנים/ירושלים תש"ס 1980

14.  חמש שנים - יומן של חייל עברי - י.בנקובר. הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1945.

15.  המאבק בכבלי השבי - אלכסנדר גלנץ. הועד להוצאת הספר 1965.

16.  איגרות לבני - יצחק בן-אהרון

17.  עדותו של הרב אריה בינה (עמ' 641)  – ספר ההתנדבות  - עורך שפר זאב,  מוסד ביאליק ירושלים תש"ט

bottom of page