top of page

הרשמה לפורום המשפחות

אהלן.

חברים חדשים נכנסים חדשות לבקרים לפורום המשפחות ובמקביל גם חומרים חדשים מובאים לידינו. ביניהם, גולת הכותרת של החודשים האחרונים, קבלת תמונותיהם של 600 שבויים לפני כחודש, שמשמעותה המצאותם של תמונותיהם של כמחצית מהשבויים!

בכד לאפשר לנו לאתר את בני משפחותיהם של מי שבידינו מידע עליו נבקשכם לענות על השאלון הקצר הרצ"ב. ואנחנו מבטיחים להיות בקשר ברגע שיוודע לנו כי ברשותנו מידע אישי רלוונטי על החייל שלכם.

נודה לכם להקדיש חמש דקות מזמנכם למילוי שאלון חשוב זה. הוא חשוב לנו והוא חשוב גם לכם.


bottom of page