top of page

החיים בשבי: הצלב האדום

מתקופת השבי הביאו פדויי השבי תמונות רבות, המשקפות את אורח חייהם, בין היתר צילומים קבוצתיים שצולמו לטובת תעמולה, דיווח לצלב האדום ולמשלוח הביתה. אמנת ג'נבה חייבה את הגרמנים לאפשר לצלב האדום לבקר את השבויים, וכן  לאפשר לשבויים לקיים קשר עם משפחותיהם,

אחד האמצעים לקשר זה היה חבילות הצלב האדום והמכתבים שעברו מהשבויים ואליהם דרך מרכז המכתבים של הצלב האדום. על המכתבים והתמונות נעשתה צנזורה גרמנית והם הוחתמו כמאושרים למשלוח. חבילות הצלב האדום העלו את המורל ואפשרו לשבויים להשלים מזון שהיה חסר במחנות. המצרכים בחבילות היוו בסיס לשוחד לשומרים ופעמים רבות השבויים העבירו את תכולתן לאסירי מחנות העבודה היהודים איתם היו בקשר. 

חבילות הצלב האדום

חבילות הצלב האדום

ישראל לדרמן עם החולצה הלבנה מחייך עם הסינר - יהודה סוחה

חבילת הצלב האדום

חבילת הצלב האדום

מקבלים חבילות של הצלב האדום

מקבלים חבילות של הצלב האדום

בתור לקבלת החבילות

בתור לקבלת החבילות

בתור לקבלת החבילות

בתור לקבלת החבילות

בתור לקבלת החבילות

בתור לקבלת החבילות

bottom of page