top of page

החיים בשבי: קבוצות עבודה ומחנות השבויים

מתקופת השבי הביאו פדויי השבי תמונות רבות, המשקפות את אורח חייהם, בין היתר צילומים קבוצתיים שצולמו לטובת תעמולה, דיווח לצלב האדום ולמשלוח הביתה. במחנות השבויים וקבוצות העבודה, החיילים היו שבויים, דבר שכלל בתוכו מסדרי נוכחות וספירה, וקבוצות עבודה. החיילים החוגרים חוייבו בעבודה והמש"קים הורשו לבחור האם ברצונם לצאת ולעבוד מחוץ למחנה הראשי (למסדורף). על הציר בין למסדורף לקרקוב ישנם עשרות מחנות עבודה שונים בהם הועבדו השבויים במגוון עבודות כגון: כריית פחם, חוות חקלאיות, הנחת מסילות ברזל, מפעלי נייר וגומי ובנייה.

מסדר נוכחות

מסדר נוכחות

ניתן לראות את השומרים הגרמנים סופרים את הנוכחים

מסדר

מסדר

שבויים במחנה

שבויים במחנה

חייל יהודי משוחח עם שוביו

חייל יהודי משוחח עם שוביו

קבוצת שבויים בדרך לעבודה

קבוצת שבויים בדרך לעבודה

במהלך עבודות בנייה

במהלך עבודות בנייה

בקבוצות העבודה

בקבוצות העבודה

בקבוצות העבודה

בקבוצות העבודה

צילום מחנה השבויים

צילום מחנה השבויים

מחנה 383 הוהנפלץ

מחנה 383 הוהנפלץ

מחנה הוהנפלץ 383

מחנה הוהנפלץ 383

בקבוצת עבודה

בקבוצת עבודה

אהרון אביגור הימני

בקבוצת עבודה

בקבוצת עבודה

אהרון אביגור הימני

בקבוצת עבודה

בקבוצת עבודה

בקבוצת עבודה

בקבוצת עבודה

בקבוצת עבודה

בקבוצת עבודה

בקבוצת עבודה

בקבוצת עבודה

עבודות בחווה חקלאית

עבודות בחווה חקלאית

שבויים בחוה חקלאית

שבויים בחוה חקלאית

יהודה יחיאלי בצד שמאל ושני מימין אהרון ויצמן

על טרקטור בחווה חקלאית

על טרקטור בחווה חקלאית

בחוה חקלאית

בחוה חקלאית

אהרון ויצמן מצד ימין ושני משמאל יהודה יחיאלי

צובעים קיר בחוה חקלאית

צובעים קיר בחוה חקלאית

עבודות צביעה

עבודות צביעה

מוזגים חלב בחוה חקלאית

מוזגים חלב בחוה חקלאית

במרכז מאחור יהודה יחיאלי

בחוה החקלאית

בחוה החקלאית

בחוה החקלאית

בחוה החקלאית

עם פרה בחוה החקלאית

עם פרה בחוה החקלאית

במרכז יהודה יחיאלי

בחוה החקלאית

בחוה החקלאית

בחוה החקלאית

בחוה החקלאית

משמאל אהרון ויצמן ומאחור במרכז יהודה יחיאלי

בחוה החקלאית

בחוה החקלאית

מחנה שבויים

מחנה שבויים

בחוה החקלאית בשלג

בחוה החקלאית בשלג

אהרון ויצמן שמאלי

שבויים בעבודה

שבויים בעבודה

למסדרוף

למסדרוף

חולבים פרות

חולבים פרות

אהרון ויצמן לפני אחרון

יציאה לעבודה במכרות ביבוזנו

יציאה לעבודה במכרות ביבוזנו

השני מצד שמאל מנחם מרך

שבויים מחפשים בקופסאות שימורים ריקות

שבויים מחפשים בקופסאות שימורים ריקות

בסטלג 319 חלם

בסטלג 319 חלם

חורף במחנה 383

חורף במחנה 383

מחנה 383

מחנה 383

הקצבה יומית של מזון - ענישה

הקצבה יומית של מזון - ענישה

מחנה 383

מחנה 383

חורף בחווה החקלאית

חורף בחווה החקלאית

מאחור צוחק - יהודה יחיאלי מימין אהרון ויצמן

עובדים עם מיכלית בחוה החקלאית

עובדים עם מיכלית בחוה החקלאית

במרכז יהודה יחיאלי

עם חמור בחוה החקלאית

עם חמור בחוה החקלאית

מחנה למסדורף

מחנה למסדורף

קבוצת שבויים

קבוצת שבויים

גרשון בלוג במרכז מחייך עם כובע

bottom of page